Νεότερα δεδομένα δείχνουν την υψηλή επίπτωση επικαρδιακών κυκλωμάτων κοιλιακής ταχυκαρδίας. Η παρουσία επικαρδιακών κυκλωμάτων επανεισόδου θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους αποτυχίας της ενδοκαρδιακής κατάλυσης. Μετά την επιτυχή προσπέλαση στον επικαρδιακό χώρο διαμέσου υποξιφοειδικής διαδερμικής προσέγγισης ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται στην ενδοκαρδιακή κατάλυση (εικόνα). 

Υποψήφιοι για επικαρδιακή ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση και κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας είναι οι ασθενείς:
1. με υψηλή πιθανότητα παρουσίας επικαρδιακού κυκλώματος όπως οι ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια και αρρυθμιογόνο δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας
2. με ηλεκτροκαρδιογραφικά κριτήρια επικαρδιακής κοιλιακής ταχυκαρδίας
3. μετά από αποτυχία ενδοκαρδιακής κατάλυσης
4. με ευρήματα επικαρδιακής ουλής στην μαγνητική τομογραφία καρδιάς.

Εικόνα. Επικαρδιακή χαρτογράφηση υποστρώματος σε ασθενή με διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Απεικονίζονται περιοχές με χαμηλά δυναμικά (αριστερή εικόνα) καθώς και περιοχές με όψιμα δυναμικά (δεξιά εικόνα).

 Στο εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής πραγματοποιήθηκε η πρώτη επέμβαση επικαρδιακής κατάλυσης κοιλιακής ταχυκαρδίας στην Ελλάδα το 2011. Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 20 επεμβάσεις σε ασθενείς με διατατική και ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια.

Βιβλιογραφία
1. Efremidis M, Letsas KP, Tsikrikas S, Charalampous C, Sideris A. Epicardial ventricular tachycardia ablation: the last frontier in interventional electrophysiology? Hellenic J Cardiol. 2011;52:253-5. 
2. Letsas KP, Charalampous C, Weber R, Tsikrikas S, Efremidis M, Arentz T, Sideris A. Methods and indications for ablation of ventricular tachycardia. Hellenic J Cardiol. 2011 Sep-Oct;52(5):427-36.